Cenová kalkulačka

Návod na montáž ARD 3S terasových dosiek

Plánovanie

Prvým krokom pokládky terasovej sústavy je vytvorenie plánu, ktorý musí obsahovať spôsob uloženia hranolov a terasových dosiek. Ku zostaveniu plánu je potrebné presné zameranie objektu.

erasovú sústavu je možné pokladať len na rovnú podkladovú plochu. V prípade pokládky na štrkový podklad, je najvhodnejšie použitie podkladového hranola 60x35 mm a premostenie medzi betónovými kockami, o ktoré sú hranoly ukotvené, je maximálne 200 mm. Prosíme aby ste brali do úvahy pred objednávaním materiálu, že dĺžka dodávaných hranol môže byť +/- 10 mm.

Aby nedošlo k deformácii alebo zlomeniu, tak pri preprave všetkých WPC výrobkov je potrebné, aby boli podoprené po celej svojej dĺžke. Pri nedodržaní predpisov súvisiacich s prepravou môžu na WPC produktoch vzniknúť voľným okom neviditeľné mikropraskliny, ktoré negatívne vplývajú na ich dĺžku životnosti.

Pred pokládkou je potrebné skladovať WPC výrobky na rovnej ploche, na suchom a mrazuvzdornom mieste s podoprením po celej dĺžke. Keďže terasové dosky nie sú pri skladovaní vyspádované a tým nedokážu odvádzať dažďovú vodu, dôsledkom toho môžu vzniknúť na povrchu WPC výrobkov škvrny

Všetky pracovné nástroje (napr.: kotúčová píla, čiarová píla, vŕtačka) používané pri práci s drevom sú vhodné na obrábanie WPC materiálov avšak treba brať do úvahy zväčšené opotrebovanie, keďže WPC materiál je tvrdší a obsahuje okrem dreva aj plastovú zložku a iné prídavné látky. Pri skrutkových spojoch je potrebné tento materiál predvŕtať s vrtákom 1 mm menším ako je priemer skrutky, aby nedošlo k prípadnému štiepeniu materiálu.

Podkladové hranoly

Prvým krokom pri montáži je ukotvenie hranolov podľa vopred navrhnu- tého postupu, kolmo na predpokladaný smer uloženia terasových dosiek. Maximálna vzdialenosť medzi hranolmi je odporúčaná výrobcom na 500 mm.

Aby bolo zabezpečené dostatočné odvodnenie, tak je potrebné aby podkladová plocha bola vytvorená so sklonom min. 1% v smere uloženia terasových dosiek. Dosiahnutie stability a správnemu vyspádovaniu sústavy, môže byť zabezpečené aj s podložením hranolov s vymedzovacími podložkami. Pri hranoloch s rozmermi 40x25 mm, je potrebné zabezpečiť podoprenie podložením po celej dĺžke hranolov. V prípade hranolov s rozmermi 60x35 mm, je podoprenie v najviac 200 mm veľkých rozstupoch.

Ak predmetom plánu pokládky terasových dosiek je ich pozdĺžne nadpájanie, tak treba brať do úvahy, že je potrebné použitie ďalšieho podkladového hranola. Konce dvoch dosiek pri nadpájaní nemôžu byť uchytené o ten istý hranol.

Vyplnenie priestorov medzi podkladovými hranolmi sa neodporúča, keďže by mohlo dôjsť ku zvýšenej tepelnej záťaži prvkov WPC sústavy. Je potrebné dbať na to, aby pod terasovými doskami bola udržaná medzera min. 25mm.

Prvé kroky montáže terasových dosiek

Po správnom ukotvení hranolov o podkladovú plochu, prichádza na rad pokládka terasových dosiek. Pred pokládkou je potrebné každú terasovú dosku narezať na presnú mieru. Na rezanie WPC dosiek sú vhodné všetky nástroje určené na opracovávanie drevených materiálov. Pokládku terasových dosiek je potrebné začať s uchytením o hranol, so štartovacími montážnymi klipmi, z jednej strany dosky a na uchytenie druhej strany sa použijú štandardné klipy. S klipmi je potrebné terasové dosky uchytiť v každom mieste, kde sa stretávajú s podkladovými hranolmi.

Priebeh pokládky terasových dosiek

Týmto spôsobom je potrebné uchytenie všetkých terasových dosiek až po posledný rad dosiek, ktorých vonkajšie okraje sa tiež uchytávajú o hranoly štartovacími klipmi. Pokiaľ na to nie je možnosť, tak je nutné použitie štandardných montážnych klipov.

Pre správne položenie terasových dosiek je potrebné, aby všetky konce dosiek boli s klipmi uchytené o podkladové hranoly.

Rozťažnosť terasových dosiek

Tak ako všetky terasové dosky, tak aj podkladové hranoly sú vyrobené z WPC materiálu. Preto je potrebné pri pokládke dbať aj na tepelnú rozťažnosť týchto výrobkov, ktorá je pri terasových doskách 3 mm na bežný meter. Konce terasových dosiek nesmú byť vo vzduchu a musia byť podoprené hranolmi. Maximálne premostenie od okrajového hranola je odporúčané výrobcom na 500 mm. Medzi koncami hranolov a stenou, je potrebné dodržiavať minimálne 20 mm veľkú medzeru.

Veľkosť medzery, usmernená dilatácia

Štandardný klip je umiestnený medzi terasovými doskami, prichytený o podkladový hranol skutkami. Medzi doskami vzniká 5-6 mm veľká medzera.

Pri pokládke dosiek dlhších ako 4 m je potrebné zabezpečiť usmernenú dilatáciu. Tú je možné zabezpečiť upevnením spodnej hrany dosky o hranol v jej polovici. Tým predĺženie dosky vplyvom teplotných zmien bude rovnaké na obidvoch koncoch. Maximálna pokladaná dĺžka terasovej dosky v jednom kuse, je výrobcom odporúčaná na 8 m.

Ďalšie informácie

Jeden z veľmi obľúbených spôsobov je pokládka terasových dosiek v šikmom smere. V tomto prípade je odporúčané narezanie koncov dosiek pod maximálnym uhlom 45°. Pri väčšom uhle sa zvyšuje pravdepodobnosť nalomenia koncov dosiek alebo ich deformácia. V týchto prípadoch je potrebné tieto časti terasových dosiek podoprieť a upevniť o ďalší hranol.

Po ukončení montážnych prác sa odporúča povrch terasových dosiek jemne opracovať brúsnym papierom (pozn.: podľa potreby voľba jemného alebo drsného), tým sa odstránia prípadné nečistoty alebo škrabance vzniknuté pri montáži a preprave terasových dosiek.

V prípade, že sa pokládka terasových dosiek uskutočňuje vo väčšej výške ako 15 cm (na samonosných konštrukciách, pilieroch a pod.), je potrebné dodržať aj bezpečnostné, pádu vzdorné opatrenie, nezávisle od terasovej sústavy. Môže dôjsť k zlomu terasových dosiek, v prípade nadmerného preťaženia alebo po niekoľkých desaťročiach, aj k starnutiu materiálu. Spôsoby riešenia, podobne ako v stavebníctve sú: pádu vzdorná sieť, drevené alebo oceľové konštrukcie s priečkami od seba vzdialených maximálne 10x10 cm a pod.

Ukončovacie lišty

Okraje terasy je možné pokryť s ukončovacími lištami, ktoré sú vyrobené tiež z WPC materiálu. Rozmery ukončovacích líšt boli tak navrhnuté, aby pokryli nielen viditeľný profil terasovej dosky, ale celú výšku terasovej sústavy a v prípade potreby, aj časť okraja podkladovej plochy. Upevnenie líšt navrhujeme A2 skrutkami do dreva, s nehrdzavejúcej ocele. Podľa možností môžu byť upevnené o okraj terasových dosiek alebo o podkladové hranoly. Keďže pri skrutkovom uchytení nie je zabezpečená možnosť ukončovacích líšt sa rozťahovať vplyvom teplotných zmien, výrobcom navrhovaná maximálna dĺžka lišty by mala byť 1,45 m. Oválnym predvŕtaním dier pre skrutky je možné zabezpečiť dostatočný priestor pre dilatáciu líšt. Horná hrana lišty musí kopírovať hornú plochu terasových dosiek a v prípade potreby je možné prispôsobiť výšku pozdĺžnym odrezaním nepotrebnej časti ukončovacej lišty.

Upevnenie o koniec terasových dosiek sa realizuje položením ďalšieho hranola, ktorý sa neukotvuje o podkladovú plochu a je uchytený len o konce terasových dosiek. Vplyvom teplotných zmien tým hranol spolu s doskami a o neho prichytenými lištami, dilatuje. Na takéto uchytenie navrhujeme A2 skrutky 4x 60mm s nehrdzavejúcej ocele, so zápustnou hlavou.

V prípade uchytenia o pozdĺžny okraj terasovej dosky je potrebné, aby skrutka bola tak dlhá, že presiahne aspoň cez dve rebrá dutého profilu terasovej dosky.

Schody

Narezaním prvkov ARD sústavy na potrebné rozmery je možné obloženie schodov takmer akéhokoľvek tvaru.

Aby bola zabezpečená dostatočná stabilita, podkladový hranol horizontálnej roviny musí byť na jeho konci podoprený hranolom prichyteným o vertikálnu rovinu.

Na pokrytie hrán schodov je navrhnutý hliníkový schodový profil s rozmermi 50x50 mm. Uchytáva sa o terasové dosky skrutkami. Tento spôsob je možný len pri schodoch s rovnými hranami a bez zaoblenia.

V prípade potreby pokrytia hrán schodov oblých tvarov, je možné využiť na tento účel ukončovacie lišty. Tie je možné ohýbať a tak prispôsobiť k oblému tvaru schodov. Uchytenie je tiež uskutočnené skrutkami.

Pozor!

Aby bola dosiahnutá predpísaná životnosť terasových dosiek ARD, prosíme, aby ste dodržiavali veľkosť dilatačných medzier. Ak dilatácia dosiek nie je povolená, môže dôjsť k ich deformácii, zvlneniu alebo k lomu. Na tento druh poškodenia wpc výrobkov, zavineným nesprávnou montážou sa záruka nevzťahuje. Na terasové dosky tiež nepokladajte a neuchytávajte také objekty (napr. betónové kvetináče, bazény a iné), ktoré by svojou váhou alebo spôsobom uchytenia, mohli zamedziť dilatácii.

NAVŠTÍVNE NÁŠ SHOWROOM

Vzorky zo všetkých našich ponúkaných WPC produktov nájdete v našej vzorkovej predajni na adrese: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

WPC dotaz

Uveďte vlastnosti a veľkosť plochy, ktorú chcete pokryť terasovými doskami a vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru.

ZAVOLÁME VÁM!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 02/3304 6966 alebo Vám zavoláme MY!